JAVNA NABAVKA BR. JN 6-21d/18 – Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

Konkursna dokumentacija JN 6-21d-18 Molekularno-genetska dijagnostika

Poziv JN 6-21d-18 Molekularno-genetska dijagnostika

Odluka o dodeli ugovora JN 6-21d-18

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 6-21d-18 Molekularno-genetska dijagnostika

Poslednja izmena 28.11.2018. godine