JAVNA NABAVKA BR. JN 4-04d/19 – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

Poziv JN 4-04d-19 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

Konkursna dokumentacija JN 4-04d-19 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

Izmene i dopune konk dok JN 4-04d-19 Laboratorijski potr mat

IZMENE Partije 1-24, JN 4-04d-19 Potrosni laboratorijski materijal

Dodatne informacije i pojasnjenja 2, JN 4-04d-19 Laboratorijski potr materijal

Dodatne informacije i pojasnjenja JN 4-04d-19 Laboratorijski potr mat

Odluka o dodeli ugovora JN 4-04d-19 Laboratorijski potrosni materijal

Odluka o obustavi postupka JN 4-04d-19 Laboratorijski potrosni materijal

Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-04d-19 Laboratorijski potr. materijal

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-04d-19 Laboratorija

OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci broj 1264 od 22.04.2019. godine

OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci broj 1262 od 22.04.2019. godine

OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci broj 1263 od 22.04.2019. godine

Poslednja izmena 07.03.2020.