JAVNA NABAVKA BR. 8p-04d/18 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

ObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 8p-04d-18 Ugradni materijal

Konkursna dokumentacija JN 8p-04d-18 Ugradni materijal

Odluka o dodeli ugovora JN 8p-04d-18 Ugradni materijal

Odluka o obustavi postupka JN 8p-04d-18 Ugradni materijal

Poslednja izmena 20.06.2018.