JAVNA NABAVKA BR. 4-17d/18 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na kongenitalnu hipotireozu i fenilketonuriju

Poziv JN 4-17d-18 nTSH i PKU

Konkursna dokumentacija JN 4-17d-18 nTSH i PKU

Odluka o dodeli ugovora JN 4-17d-18 nTSH i PKU

Poslednja iymena 27.06.2017. godine